“Велграф Асет Мениджмънт” АД е публично акционерно дружество, което има основен предмет на дейност покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, производствена дейност, мениджмънт и маркетинг, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, комисионни и консултантски услуги, както и всякакви други разрешени от закона дейности.

Велграф Асет Мениджмънт

„Велграф Асет Мениджмънт” АД предлага следните услуги на своите клиенти:

а/ отдаване пад наем на собствени имоти /офиси, складове, паркоместа, гаражи, цели бизнес сгради/;

б/ представителство по договори за възлагане на управлевие на имоти, собственост на трети лица – представляване на собственика пред държавни и общински органи, -представляване на собственика пред доставчици на комунални услуги, представляване на собственика във връзка с подготовката и изпълнението на допълнителни задачи свързани с имота, отговорност за охраната на имота;

б/ финансов мениджмънт по договори за възлагане на управление на имоти на трети лица – консултации по експертни оценки, касаещи стойността на имота и възможната доходност от наеми, управление на финансовите потоци – плащане на данъци и такси за имота, разплащане или контрол при разплащането с доставчици на комунални услуги, получаване и предаване на суми от наематели, управление на бюджети за ремонтни дейности;

в/ текуща поддръжка на собствените имоти на дружеството и на имотите, възложени за управление – почистване и контрол за чистотата при експлоатацията на имота, текущ контрол върху опазването на имота, обзавеждането и допълнителното оборудване, извършване и/или контрол на изпълнението на ремонтни работи при необходимост, озеленяване и поддържане на зелените площи, поддръжка на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, звукова система, пожароизвестителна и пожарогасителни системи, извършване или контрол на дейностите по периодичната поддръжка на имота – основно почистване при смяна на наемателите, сезоннипочиствания, други периодични дейности.

Адрес: гр. София, район Слатина, бул. „Брюксел” № 1

Телефон: 02 980 00 28