КРЕМТО ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и има разработена система за качество, съгласно изискванията на стандарта. Фирмата разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на обекти за който фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.

Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност е задължителен, за да се гарантира спазването на определени нормативни изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация. Това от своя страна гарантира безопасното за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения.

Съгласно изискванията Наредбите за безопасна експлоатация и техническия надзор на различните видове съоръжения с повишена опасност, всеки собственик /ползвател/ е длъжен след придобиване на съответните съоръжения или след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрира пред избран орган за технически надзор.

Всяко повдигателно съоръжение може да бъде спряно от експлоатация ако не е регистрирано пред органите за технически надзор!

Предлагани услуги:
– технически прегледи на Вашите СПО
– регистрация и узаконяване на СПО
– абонаментно техническо обслужване
– изготвяне на ревизионни книги и актове
– одит на системи по качество съгласно БДС EN 17020:2012
– представителство пред ДАМТН

КРЕМТО ЕООД е официален представител за територията на Балканския полуостров на фирмите за производство на дебеломери и уреди за безразрушителен контрол MITECH Co.,Ltd. и HUATEC Group Co.,Ltd.  Адрес:
Гр. София, жк. Надежда 3, ул. Бели Дунав, бл.330

Телефони:
0884616251, 0896606734

Уеб сайт:
www.kremto.com

E-mail:office@kremto.com

Ключови думи – Кремто, лицензиран, орган, технически надзор, технически надзор в София, Кремто технически надзор, производство на дебеломери и уреди за безразрушителен контрол MITECH , ехническия надзор и инспекцията на съоръжения с повишена опасност