СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД е болница с над 75-годишна история. Тя е построена през 1939 г. за изолиране и лечение на заразно болни от София и страната. Разкрити са 100 легла, разпределени в 4 сектора. Първи управител на болницата е д-р Петър Белопитов, асистент по педиатрия и завеждащ инфекциозно отделение в Детска клиника на Медицинския факултет.

През 1946 г. с Указ на Народното събрание се създава Катедра по инфекциозни болести към Софийския университет.

Със заповед № 4876 от 30.09.1966 на Министерството на народното здраве Инфекциозна болница е обявена за клинична инфекциозна болница и база за обучение на студенти от ВМИ – София и специализанти по инфекциозни болести.

През годините, при нарасналото население на столицата и необходимостта от лечение на заразно болни от околните райони, легловият фонд на болницата се оказва крайно недостатъчен. Това е наложило същата година в двора на болницата да се построят три павилиона с общ капацитет 100 легла. Трите павилиона са построени в кратки срокове.

През 1954 г. е извършено надстрояване на Централната двуетажна сграда. До 1978 г. се построяват павилион за рентгеновия кабинет, големите болнични стаи в павилионите се разделят на по-малки, изграждат се водопроводни и канализационни системи в стаите. Надстроява се втори етаж над Средния павилион. През този период болницата е с 427 легла.

Различни структурни звена са разкривани в годините:

 • Сектор за дихателна недостатъчност (1957 г.) с ръководител д-р Марсел Коен, създаден, за да отговори на големия брой болни с дихателни проблеми при болни с полиомиелит в резултат на голямата полиомиелитна епидемия през 1956-1957 г.;
 • Клиника за хепатитни заболявания с отделение за реанимация и интензивно лечение (1976) с ръководител Проф. Ив. Киров;
 • Отделение за реанимация и интензивно лечение на инфекциозно болни, което е първото от този род в страната. За негов първи завеждащ е назначен д-р И. Диков – гл. асистент, а впоследствие доцент, професор и ръководител катедра. Създадено е и първото в страната отделение за невроинфекции със завеждащ д-р Ж. Кънева, впоследствие доцент, професор и ръководител на Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология – ВМИ – Стара Загора;
 • Първото в страната отделение за лечение на болни от СПИН (1986 г.);
 • Сектор за хемодиализа на инфекциозно болни (1986 г.), който функционира до 2001 г.

Дълги години болницата е база не само на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, но и на Клиниката по инфекциозни заболявания при Висшия военно медицински институт. В продължение на години персоналът на болницата, хабилитираните лица и асистентите към Катедрата и военните лекари остават на различно юридическо подчинение и изпълняват специфични дейности за длъжностите, които заемат, но по отношение на пациентите трите структури работят съвместно, включително и на общ график.

С решение на МС от 23.11.2007 г. Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести, прехвърлена през 2000 г. към УМБАЛ „Св Ив. Рилски”, е върната отново в структурата на Инфекциозна болница.

Сегашната структура обхваща три клиники – Клиника за лечение на невроинфекции, въздушнокапкови, покривни и трансмисивни инфекцииКлиника за лечение на вирусни хепатити, чревни инфекции и имунна недостатъчностКлиника за лечение на детски инфекциозни болести, съответно – пет отделения.

Лечебното заведение разполага със 120 легла и 40 резервни легла.

Болницата разполага с три броя приемно-консултативни кабинети за пациенти с инфекциозни, паразитни и тропически болести и един кабинет за прием и амбулаторно проследяване на пациенти с ХИВ/СПИН.

В приемно-консултативните кабинети се извършва:

 • преглед и/или прием на пациенти с инфекциозни, паразитни и тропически болести, насочени от медицински специалисти (ОПЛ, специалисти от извънболнична помощ, ЦСМП, лечебни заведения за болнична помощ) в град София; самонасочили се пациенти;
 • консултация и/или хоспитализация на диагностично и терапевтично проблемно болни поискани от други лечебни заведения в цялата страна;
 • консултация и/или хоспитализация на пациенти, заболели от инфекциозни болести придобити извън страната и заразоносители на причинители на ООИ, подлежащи на задължителна болнична изолация съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

В приемно-консултативните кабинети работят на 24-часов график лекари с призната медицинска специалност по профила на болницата – инфекциозни болести и медицинска паразитология, специалисти по здравни грижи (медицински сестри, лаборанти) и помощен персонал.

КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОИНФЕКЦИИ, ВЪЗДУШНО-КАПКОВИ, ПОКРИВНИ И ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class ” not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Skip to content

Прием на пациенти

Кой може да бъде приет в лечебното заведение?

Приемът на пациенти в болницата се осъществява в Консултативно-диагностичния блок чрез консултативните кабинети. За диагностика и лечение в болницата се приемат пациенти с инфекциозни и паразитни/тропически заболявания:

 • Здравноосигурени пациенти по спешност, съгласно изискванията на клиничните пътеки, за които болницата е сключила договор с НЗОК, съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от 2 юни 2006 г. Приемат се пациенти насочени от лечебни заведения за извънболнична помощ, от центрове за спешна медицинска помощ или самонасочили се пациенти.
 • Здравнооосигурените лица имат право на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по ценоразписа на лечебното заведение.
 • Здравнонеосигурени пациенти при директно заплащане на оказаната им медицинска помощ.
 • Здравнонеосигурени пациенти с остри инфекциозни заболявания в тежко състояние, налагащо спешно лечение по реда на чл. 82 от Закона за здравето.
 • Пациенти – чужди граждани/граждани на страни извън Европейския съюз/ по съответния ред, указан в нормативните документи.

Прием на пациенти

Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в Приемно-консултативните кабинети на КДБ на болницата от лекар при осигурен 24-часов работен цикъл. При постъпване е необходимо пациентите да носят документ за самоличност.

В приемните кабинетисе извършват диагностични и лечебни дейности, включително при спешни състояния.

Въз основа на преценка, основаваща се на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности, се пристъпва към:

 • незабавен прием в стационарните звена; в лечебното заведение няма планов прием и листа за планов прием;
 • организиране на подходящ междуболничен транспорт на спешен пациент в друго лечебно заведение, което може да осигури необходимия обем спешна медицинска помощ;
 • насочване към друго лечебно заведение за болнична помощ в случаите, когато на пациента са необходими диагностично-лечебни дейности, за които болницата няма разрешение за осъществяване на лечебна дейност;
 • установяване на липса на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия по отношение на пациента;
 • се попълва необходимата медицинска документация; Всички, преминали през Приемните кабинети на КДБ се записват в определена от Министъра на здравеопазването медицинска документация.
 • се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента;
 • в случаите, при които се постави за първи път диагноза за заразно заболяване или се промени насочващата, се изпращат бързи известия до съответните институции, съгласно изискванията на Наредба № 21/18.07.2005 г. Съобщаването на случаите на СПИН/ХИВ се извършва по реда на Наредба № 47/2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН;
 • отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента по образец;
 • отказът на пациента от продължаване на започналия престой в ЛЗ, се документира задължително с Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болнично заведение и на болнично лечение/диагностициране по образец;
 • информирането на пациента за насочването му към друго лечебно заведение и за липсата на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия се извършват заедно с информиране на пациента и за неговото състояние от специалиста, извършил прегледа, което се документира в листа за преглед на пациента.
 • екземпляр от листа за преглед на пациента се предоставя на пациента, а в случаите на насочване от център за спешна медицинска помощ – екземпляр се предоставя и на екипа на центъра, придружаващ пациента.

Услуги срещу заплащане

По време на своя престой в лечебните заведения здравноосигурените лица имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани услуги, включващи:

 1. подобрени битови условия – самостоятелна стая, в цената на която се включват всички битови условия, със или без придружител по желание на пациента. Предоставят се само в случаите, когато болничните стаи не разполагат с еднакви битови условия и са налице свободни стаи, предоставящи възможности за избор.
 2. допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи – самостоятелен сестрински пост, допълнителен помощен персонал, меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим. Предоставят се само в случай, че поисканите услуги се различават от осигурените необходими общи грижи за пациентите.

Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на  дете до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

 1. избор на лекар или екип от медицински спeциалисти. Пациентът може да поиска да избере лекар или екип от медицински специалисти, за което попълва заявление по образец. Избор на лекар или екип от медицински специалисти може да се заяви от пациента само след като той е запознат със служебно определените му лекуващ лекар, съответно медицински специалисти за извършване на назначени оперативни или други интервенции или манипулации.

На общодостъпни места в лечебното заведение се предоставя информация за:

 • здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;
 • случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;
 • вида и цената на медицинските и други услуги, реда за ползването и начина на заплащането им.

Авансово плащане на потребителска такса

Постъпващите пациенти заплащат авансово потребителска такса за първите три дни от болничния си престой, а останалата сума след приключване на лечението.

Заплащане на услуги за здравнонеосигурени лица, лица по международен договор или за допълнително поискани услуги

За предоставяне на здравни услуги на лица, които не са здравноосигурени по Закона за здравно осигуряване или международен договор и за допълнително поискани услуги от лица, които са здравноосигурени, се заплащат такси по утвърден ценоразпис на лечебното заведение.

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class ” not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Skip to content

Прием на пациенти

Кой може да бъде приет в лечебното заведение?

Приемът на пациенти в болницата се осъществява в Консултативно-диагностичния блок чрез консултативните кабинети. За диагностика и лечение в болницата се приемат пациенти с инфекциозни и паразитни/тропически заболявания:

 • Здравноосигурени пациенти по спешност, съгласно изискванията на клиничните пътеки, за които болницата е сключила договор с НЗОК, съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от 2 юни 2006 г. Приемат се пациенти насочени от лечебни заведения за извънболнична помощ, от центрове за спешна медицинска помощ или самонасочили се пациенти.
 • Здравнооосигурените лица имат право на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по ценоразписа на лечебното заведение.
 • Здравнонеосигурени пациенти при директно заплащане на оказаната им медицинска помощ.
 • Здравнонеосигурени пациенти с остри инфекциозни заболявания в тежко състояние, налагащо спешно лечение по реда на чл. 82 от Закона за здравето.
 • Пациенти – чужди граждани/граждани на страни извън Европейския съюз/ по съответния ред, указан в нормативните документи.

Прием на пациенти

Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в Приемно-консултативните кабинети на КДБ на болницата от лекар при осигурен 24-часов работен цикъл. При постъпване е необходимо пациентите да носят документ за самоличност.

В приемните кабинетисе извършват диагностични и лечебни дейности, включително при спешни състояния.

Въз основа на преценка, основаваща се на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности, се пристъпва към:

 • незабавен прием в стационарните звена; в лечебното заведение няма планов прием и листа за планов прием;
 • организиране на подходящ междуболничен транспорт на спешен пациент в друго лечебно заведение, което може да осигури необходимия обем спешна медицинска помощ;
 • насочване към друго лечебно заведение за болнична помощ в случаите, когато на пациента са необходими диагностично-лечебни дейности, за които болницата няма разрешение за осъществяване на лечебна дейност;
 • установяване на липса на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия по отношение на пациента;
 • се попълва необходимата медицинска документация; Всички, преминали през Приемните кабинети на КДБ се записват в определена от Министъра на здравеопазването медицинска документация.
 • се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента;
 • в случаите, при които се постави за първи път диагноза за заразно заболяване или се промени насочващата, се изпращат бързи известия до съответните институции, съгласно изискванията на Наредба № 21/18.07.2005 г. Съобщаването на случаите на СПИН/ХИВ се извършва по реда на Наредба № 47/2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН;
 • отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента по образец;
 • отказът на пациента от продължаване на започналия престой в ЛЗ, се документира задължително с Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болнично заведение и на болнично лечение/диагностициране по образец;
 • информирането на пациента за насочването му към друго лечебно заведение и за липсата на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия се извършват заедно с информиране на пациента и за неговото състояние от специалиста, извършил прегледа, което се документира в листа за преглед на пациента.
 • екземпляр от листа за преглед на пациента се предоставя на пациента, а в случаите на насочване от център за спешна медицинска помощ – екземпляр се предоставя и на екипа на центъра, придружаващ пациента.

Услуги срещу заплащане

По време на своя престой в лечебните заведения здравноосигурените лица имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани услуги, включващи:

 1. подобрени битови условия – самостоятелна стая, в цената на която се включват всички битови условия, със или без придружител по желание на пациента. Предоставят се само в случаите, когато болничните стаи не разполагат с еднакви битови условия и са налице свободни стаи, предоставящи възможности за избор.
 2. допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи – самостоятелен сестрински пост, допълнителен помощен персонал, меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим. Предоставят се само в случай, че поисканите услуги се различават от осигурените необходими общи грижи за пациентите.

Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на  дете до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

 1. избор на лекар или екип от медицински спeциалисти. Пациентът може да поиска да избере лекар или екип от медицински специалисти, за което попълва заявление по образец. Избор на лекар или екип от медицински специалисти може да се заяви от пациента само след като той е запознат със служебно определените му лекуващ лекар, съответно медицински специалисти за извършване на назначени оперативни или други интервенции или манипулации.

На общодостъпни места в лечебното заведение се предоставя информация за:

 • здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;
 • случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;
 • вида и цената на медицинските и други услуги, реда за ползването и начина на заплащането им.

Авансово плащане на потребителска такса

Постъпващите пациенти заплащат авансово потребителска такса за първите три дни от болничния си престой, а останалата сума след приключване на лечението.